လုပ်ငန်းသုတေသန_အပတ်စဉ်(၂) သင်တန်းဖြစ်သည်။ ယခုအပတ်စဉ်တွင် တက်ရောက်ခွင့်ရသောသင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများမှာ ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများမှ CDM ဆရာ/မများဖြစ်သည်။ 

လုပ်ငန်းသုတေသန_အပတ်စဉ်(၁) သင်တန်းဖြစ်သည်။ ယခုအပတ်စဉ်တွင် တက်ရောက်ခွင့်ရသောသင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများမှာ ပညာရေးတက္ကသိုလ်နှင့် ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်မှ လုပ်ငန်းခွင်ကြို CDM ဆရာ/မများဖြစ်သည်။ 

လုပ်ငန်းသုတေသန_အပတ်စဉ်(၃) သင်တန်းဖြစ်သည်။ ယခုအပတ်စဉ်တွင် တက်ရောက်ခွင့်ရသောသင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများမှာ   In-service CDM ဆရာ/မများဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်သော ဆရာ/မများအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်ပညာရည် တိုးတက်ဖို့ဖွင့်လှစ်သောသင်တန်းဖြစ်သည်။