ဤသင်တန်းသည် Blended Learning (online-offline & zoom) ပုံစံဖြင့်ပို့ချသောသင်တန်းဖြစ်ပြီး ဘာသာရပ်စုစုပေါင်း (၉) ခုသင်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ 
ယခု online ( Moodle Platform)ဖြင့် zoom session တွင်သင်ကြားပို့ချခဲ့သော သင်ခန်းစာများကို အသေးစိတ်ပြန်လည်လေ့လာသင်ယူရန်နှင့် လုပ်ငန်းပေးများ ၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများ၊ Project များတင်သွင်းဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

Educational Studies is about what we can understand about how people develop and learn throughout their lives. This understanding can help us to design more effective education systems and more effective lessons that result in positive learning outcomes for all students. Through Educational Studies, student teachers will be introduced to foundational education theories and will, eventually, be able to apply these concepts to their own teaching and learning.

The overall objective of this course is to prepare you to teach English systematically and effectively by using the latest methods and techniques of English as a foreign language as a 21st century skill. The course will also support student teachers in improving their own English proficiency level; supporting them in their future career and professional development. The content of the course includes components on information, language skills, teaching skills and language testing. Formative assessment and summative assessment are used in a balanced manner.

Mathematics is the exploration and use of patterns and relationships in quantities, space and time. Mathematics equips students with effective means for investigating, explaining and making sense of the world in which they live. Furthermore, mathematical problem-solving ability lies at the heart of Mathematics and helps students tackle the problems in their lives with confidence.

Science is the collective term we use to refer to the collection of evidence through observations to improve our knowledge and understanding of the universe and everything within it. This collection of evidence is carried out by what are known as experiments and it is through experimentation that scientists can provide evidence or proof to support an understanding of why things happen.

Social Studies includes an integrated study of History, Geography, Civics and Citizenship and Economics. • Social Studies is about how society works and how people participate in society as critical, active, informed and responsible citizens. • Social Studies is the study of human behaviour and how people interact with each other in social, cultural, environmental, and economic contexts.

This course introduces the subject of Myanmar traditional Arts and explains the importance of teaching traditional Performing Arts (Music and Dance) and Visual Arts (Drawing and Painting) to students at Primary School level. By introducing you to the subjects that make up the Art syllabus, and encouraging you to explore the history and traditions that this subject encapsulates, you will be well prepared to share your knowledge and interest in this important and relevant subject. While Myanmar Arts are very much influenced and closely connected to the history of Myanmar, they are also inextricably linked to, and have an important role to play for the future of Myanmar.

The Practicum module is what makes the degree you are studying a professional degree. A professional degree qualifies you to work in a certain profession. This means that not just anyone can be a teacher. You need to acquire both the knowledge and skills necessary for the profession before becoming a qualified teacher. Doctors or surgeons would not be allowed to operate on someone without having practised and received their licence. Lawyers would not be allowed to prosecute or defend someone without having studied, practised, and received their professional licence. In the same way, teachers need to first study and practise their craft before beginning their teaching career as a qualified teacher.