🌼🌼     မူလတန်းဆရာအတတ်ပညာသင်တန်းမှ ကြိုဆိုပါသည်  🌼🌼


သင်ယူချိန် နာရီစုစုပေါင်း(၃၆၀) သတ်မှတ်ထားပြီး ယခု online ( Moodle Platform)ဖြင့် သင်ယူချိန် နာရီပေါင်း (၁၈၀) သင်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိသောနာရီ (၁၈၀) ကို offline ( on campus) ဖြင့် သင်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ 
ယခုသင်ယူရမည့် နာရီပေါင်း (၁၈၀) တွင် သင်ခန်းစာများ (Videos, Power Point) နှင့် သင်ယူမှုလုပ်ငန်းများ ( Quizzes, Assignments ) ကို နာရီ (၆၀) လေ့လာရမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်နာရီ (၁၂၀) သည် ကိုယ်တိုင်သင်ယူလေ့လာချိန် (Self Study)ဖြစ်ပါသည်။ 

ဤသင်တန်းသည် Blended Learning (online-offline) ပုံစံဖြင့်ပို့ချသောသင်တန်းဖြစ်ပြီး ဘာသာရပ်စုစုပေါင်း (၁၁) ခုသင်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဘာသာရပ်များကို သင်ယူရမည့်သဘောသဘာဝအရ (၃) မျိုးခွဲခြားထားပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ( Foundation of Education, Foundation in Teaching Methodology, Applied Art in Education) တို့ဖြစ်ပါသည်။