ပထမနှစ်ဝက်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် Zoom Session Timetable နှင့် အချိန်နဲ့တပြေးညီ အသိပေးကြေညာချက်များရယူနိုင်ရန် Year 1 Sem 1 Telegram Private Channel သို့ ဝင်ရာက်ရပါမည်။

အဆိုပါ Channel link ကို EDU1101 ဘာသာရပ် General Announcement တွင်ဝင်ရောက်ရယူပါရန်။