ကြားကာလ (သို့မဟုတ်) အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတွင် CDM ပြုလုပ်နေကြသော ပညာရေးဘွဲ့ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်ဝက် သင်တန်းကိုဆက်လက်တက်ရောက်ကြမဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်း ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန် ရည်ရွယ်လျက် သင်ယူမှုအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ထားခြင်းပါသည်။

ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် Zoom Session Timetable နှင့် အချိန်နဲ့တပြေးညီ အသိပေးကြေညာချက်များရယူနိုင်ရန် Year 1 Sem 2 Telegram Private Channel သို့ ဝင်ရာက်ရပါမည်။

***Telegram Channel Link ကို Login ဝင်ရောက်ရန် Email ပို့စဉ်က တပါတည်းပေးပို့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။