ပထမနှစ်(ဒုတိယနှစ်ဝက်) သိပ္ပံသင်ပြနည်းဘာသာရပ်တွင် သင်ခန်းစာအခန်းလေးခန်းကို လေ့လာသင်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ယူလေ့လာရမည့်  သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်များမှာ-Unit-4 Matter, Unit-5 Physics, Unit-6 Assessment,Unit-7 Lesson Plan သင်ခန်းစာများကို လေ့လာသင်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီအတွက် Powerpoint, Videos နှင့် Quizzes များကို ထည့်သွင်းပေးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။