လူမှုရေး ဘာသာရပ် ၏ ယေဘုယျ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သမိုင်း နှင့် ပထဝီဝင် ဆိုင်ရာ လေ့လာ စူးစမ်း မှ အရည်အချင်းများ ကို ဖွံဖြိုးတိုးတက် စေရန် ဖြစ်ပါသည် ။ လေ့လာမှုများ မှတစ်ဆင့် ယနေ့ ကမ္ဘာ နှင့် လူသားတို၏ ဘဝ များအပေါ် ဒေသတွင်း ၊ ပြည်တွင်း နှင့် နိုင်ငံတကာ ပတ်ဝန်းကျင် ၊ လူမှုအဖွဲအစည်း နှင့် ယဉ်ကျေးမှု အသွင် ဆင်တူ မှု ၊ ကွဲပြားမှု များ က မည်ကဲ့သို သက်ရောက် သည် ကို ... စတင် နားလည် လာ လိမ့် မည် ဖြစ်သည် ။ မူလတန်းကျောင်း များတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင် သောအခါ၌ ကျောင်း သင်ရိုး ညွန်း တမ်း ၏ ယခု ကဏ္ဍ ကို သင်ကြား နိုင်ရန် အတွက်လည်း ဤ သင်တန်း က ကြိုတင်ပြင်ဆင် ပေးမည် ဖြစ်ပါသည် ။  လူမှုရေး ဘာသာရပ် နှင့် ပတ်သက် သည့် အခြေခံ ဗဟုသုတများ ဖွံဖြိုး လာ ရန် နှင့် လူမှုရေး ဘာသာရပ် သင်ကြား ရန်အတွက် အခြေခံ သင် နည်း ဗေဒ ဆိုင်ရာ အသိပညာ များ ဖွံဖြိုး လာ ရန် မျှော် မှန်း ထားပါသည် ။