ဘဝ တွက် တာ ကျွမ်းကျင် စရာ ဘာသာရပ် ၏ ခြုံငုံ ထားသော ယေဘုယျ ရည်ရွယ်ချက်များ မှာ ကျောင်းသားများအား မူလတန်း ကလေးများ ၎င်းတို၏ နေ့စဉ် ဘဝကို နားလည် ရန်အတွက် ( အထောက်အကူ ဖြစ် မည့် ) ဘဝ တွက် တာ ကျွမ်းကျင် စရာ များကို ဖြ ည့် ဆည်း ပေးနိုင်သူ များအဖြစ် … ပြင်ဆင်ပေးရန် ဖြစ်သည် ။ ဘဝ တွက် တာ ကျွမ်းကျင် စရာ များသည် . လူ့အဖွဲအစည်း အတွင်း နေထိုင်ကြသော လူသား များအတွက် နေ့စဉ် တွေ့ကြုံ ရသော ပြဿနာများ ကို ဖြေရှင်းနိုင် ပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင် သော ဘဝ များ ရရှိနိုင်ရန် အတွက် လိုအပ်သော အသိပညာ ၊ နားလည်မှု နှင့် သဘောထားများ ဖြစ်ကြသည် ။ ကျောင်းသားများ သည် မြန်မာ့ အခြေခံပညာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အတွက် ဖော်ပြပါ ရှိ သည့် ဘဝ တွက် တာ ကျွမ်းကျင် စရာ တတ် ကျွမ်း မှု ကိုး ခု ဖြစ်သော ၂၁- ရာစုတွင် မရှိမဖြစ် တတ် ကျွမ်း ဖို လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှု များ ဖြစ် သည့် - ပြဿနာ ဖြေရှင်း ခြင်း ၊ တီထွင် ဖန်တီးခြင်း ၊ လေးနက်စွာ ဆန်းစစ် ဝေဖန် စဉ်း စား ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခြင်း ၊ မိမိကိုယ်ကို သိရှိ နားလည်ခြင်း ၊ ဆက်သွယ် ပြောဆိုခြင်း ၊ တစ် ဦး နှင့် တစ် ဦး အပြန်အလှန် .. ဆက်ဆံခြင်း ၊ ကိုယ်ချင်းစာ တရား ထားခြင်း ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု နှင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို .. ထိန်းချုပ် တတ် ခြင်း တိုကို စူးစမ်း လေ့လာ ကြ ရပါ မည် ။